Bộ 600 câu hỏi- P35 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ bao gồm 8 chương. Dưới đây là nội dung từ câu 391 đến câu 409 trong nội dung chương 6 về hệ thống báo hiệu đường bộ.

>> thi bằng lái b1

Bộ 600 câu hỏi- P35 (Hệ thống báo hiệu đường bộ)

Lưu ý: Các đáp án ĐÚNG trong bộ 600 câu hỏi sẽ hiện ” Màu Xanh”

Câu 391: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 392: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3

Câu 393: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 394: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 395: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 2 và 3.

Câu 396: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 397: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 398: Biển  báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 399: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 400: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 401: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 402: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

1. Biển 1.
2. Biển 2 và 3.
3. Cả ba biển.

Câu 403: Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả hai biển.

Câu 404: Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

1. Cả ba biển.
2. Biển 2.
3. Biển 2 và 3.

Câu 405: Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 406: Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay- cầu cất”?

Biển 1.
Biển 2.
Biển 3.

Câu 407: Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Câu 408: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 1 và 2.

Câu 409: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng